Paziņojums par apvienošanos

 

Cienījamie klienti!

Ar 2018.gada 11.oktobra Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu ir izdarīts ieraksts par SIA “Sergel” pievienošanu SIA “Gelvora”, reģistrācijas Nr.40103837691. Tas nozīmē, ka SIA “Sergel” ir beigusi pastāvēt kā atsevišķs tiesību subjekts, un visas SIA “Sergel” tiesības un saistības ir pārgājušas SIA “Gelvora”. Uzņēmumu apvienošanas rezultātā SIA “Gelvora” pārņems arī SIA “Sergel” iestrādes un parādu ārpustiesas atgūšanas praksi.

SIA “Gelvora” ir Zviedrijas holdinga Marginalen AB meitas uzņēmums, kas ir viens no lielākajiem parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Plašāka informācija par SIA “Gelvora” pieejama šeit: www.gelvora.lv.

SIA “Sergel” noslēgtie līgumi ir spēkā esoši, un to izpildi pilnā apmērā ir pārņēmusi SIA “Gelvora”. Šīs pārmaiņas neietekmēs mūsu sadarbību un mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Saviem partneriem un debitoriem mēs nosūtīsim arī rakstveida paziņojumus par uzņēmumu apvienošanās pabeigšanu un šajā sakarā izdarītajām izmaiņām. Lūdzam iepazīties ar šiem paziņojumiem un sekot tajos ietvertajām norādēm. Īpašu uzmanību lūdzam pievērst maksājumu rekvizītiem: visi maksājumi, kas jums bija jāveic SIA “Sergel”, sākot no 11.10.2018. ir jāveic uz SIA “Gelvora” norēķinu kontu AS “Swedbank”, konta Nr.LV25HABA0551045769017. Maksājuma mērķī norādāms piedziņas lietas numurs, kas atrodams jums adresētajā sūtījumā. Neskaidrību gadījumos lūdzam ar mums sazināties!

Līdz kontaktinformācijas aktualizēšanai, saziņai ar mums jūs varat izmantot iepriekšējos kontakttālruņus un elektroniskā pasta adreses, kā arī visus saziņas līdzekļus, kas norādīti SIA “Gelvora” mājas lapā. SIA “Sergel” debitorus aicinām izmantot arī e-pasta adresi info@gelvora.lv.

 

Cerot uz veiksmīgu sadarbības turpināšanu,


_________________________________
Kaspars Bālāboliņš,
pievienotās SIA “Sergel” valdes loceklis
šobrīd – SIA “Gelvora” valdes loceklis

 

Lai nokļūtu SIA “Gelvora” mājas lapā, lūdzu sekot šai saitei: www.gelvora.lv

 

 

Dear customers!

With a decision of Register of Enterprises from October 11, 2018 SIA “Sergel” has been merged into SIA “Gelvora”, registration No.40103837691. That means SIA “Sergel” has ceased to exist as a separate legal entity and all its rights and obligations have been transferred to SIA “Gelvora”.  As a result of the merger SIA “Gelvora” will also overtake SIA “Sergel” endeavors, engagements and the approach to pre-court debt collection.

SIA “Gelvora”, a subsidiary of Swedish holding Marginalen AB, is one of the biggest pre-court debt collection service providers in Latvia. More about SIA “Gelvora” you can find here: www.gelvora.lv.

All agreements previously binding to SIA “Sergel” are still in force and their fulfillment is overtaken by SIA “Gelvora”. These changes will not affect our partnership and the quality of our services.

We will inform in written our partners and debtors about the merger and the changes related to it. We kindly ask to carefully go through our announcement and to follow the provided instructions. Make sure to pay special attention to payment details: all payments related to SIA “Sergel” starting from 11.10.2018. must be transferred to SIA “Gelvora” bank account in AS “Swedbank”, account No.LV25HABA0551045769017. As a payment reference, please, indicate the individual number of the debt collection case shown in the announcement addressed to you. In case of any questions feel free to contact us!

Up to the actualization of the contact information you can use the previous telephone numbers and e-mail addresses, as well as all other means of contact indicated in SIA “Gelvora” homepage, including the e-mail address info@gelvora.lv.

 

Looking forward to successfully continue our partnership,

 


_________________________________
Kaspars Bālāboliņš,
merged SIA “Sergel” member of the board
now  – SIA “Gelvora” member of the board

To access SIA “Gelvora” web page please follow this link: www.gelvora.lv