Stājušies spēkā Civillikuma grozījumi, kas regulē piedziņas izdevumu aprēķinu juridiskajām personām.

01-07-13 13:55

2013. gada 1. jūlijā stājas spēkā Latvijas Republikas Civillikuma grozījumi, kas sevī ietver piedziņas izdevumu aprēķinu debitoriem, kas ir juridiskās personas.

2013.gada 01.jūlijā stājas spēkā Civillikuma grozījumi sakarā ar Eiropas Parlamenta direktīvu 2011/7/ES „Par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos” ieviešanu. Grozījumi ir veikti, jo bija  nepieciešams paredzēt efektīvu parādnieka ietekmēšanas līdzekli gadījumos, kad tiek kavēts līgumā noteiktais maksājuma termiņš. Direktīvā 2011/7/ES ieviests jauns tiesību institūts – kreditora parāda atgūšanas izmaksu kompensācija, kuru parādnieks maksā neatkarīgi no citiem saistību tiesību pastiprinājumiem.

Tādējādi Civillikums papildināts ar jaunu apakšnodaļu “Nokavējums līgumiem par preces piegādi, pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu”, kas regulē nokavējumu un tā sekas līgumiem par preču piegādi, pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu.

Vēršam uzmanību uz Civillikuma 1668.9 pantu – Par nokavētu maksājumu līgumā par preces piegādi, pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu parādnieks bez īpaša atgādinājuma maksā kreditoram parāda atgūšanas izmaksas trīsdesmit latu apmērā. Parāda atgūšanas izmaksu samaksa neatbrīvo parādnieku no pienākuma atlīdzināt visus zaudējumus, kādus kreditors cietis, ieskaitot izdevumus tiesas prāvai.

Svarīgi, ka parāda atgūšanas izmaksas ir uzskatāmas par parādnieku disciplinējošu un preventīvu instrumentu, kuram tai skaitā ir sodoša funkcija. Parāda atgūšanas izmaksas ir maksājamas neatkarīgi no tā, vai kreditoram vispār ir radušies kādi zaudējumi no nokavējuma, jo parāda atgūšanas izmaksu maksāšanas pienākums iestājas jau nākošajā dienā pēc maksājuma kavējuma iestāšanās. Turklāt Parāda atgūšanas izmaksu nomaksa neatbrīvo parādnieku no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma, nokavējuma procentiem un līgumsoda nomaksas, ja tādi noteikti līgumā.

Šie noteikumi ir spēkā līgumiem no 2013.gada 1.jūlija un noteikumi nav piemērojami līgumiem, kas noslēgti līdz 2013.gada 1.jūlijam, kā arī līgumiem, kas noslēgti iepirkuma vai koncesijas procedūras rezultātā, ja tā izsludināta līdz 2013.gada 1.jūlijam.

Papildus norādām, ka Civillikuma 1668.11 nosaka , ka „noteikumi neattiecas uz parādnieku, kas ir patērētājs vai fiziska persona, kura neveic saimniecisko darbību.”

 


« Atpakaļ